BELEIDSBEGROTING

Programmaplan

Op weg naar 2023 met Sturen op Effecten

Op 5 februari 2020 keurde de gemeenteraad het raadsvoorstel over het traject Sturen op Effecten (SOE) goed. Inmiddels zijn we circa 1,5 jaar op weg en doet de techniek van Sturen op Effecten geruisloos haar intrede in de stuurcyclus van de gemeente Weert.

De SOE-techniek, met name het onderdeel doelenboom, wordt steeds vaker toegepast bij het opstellen van nieuw beleid binnen de organisatie. In veel raadsvoorstellen zijn al doelenbomen verwerkt. Inmiddels zijn we bezig met het concept sjabloon van het raadsvoorstel waarin de strategische visie en de te behalen maatschappelijke effecten nadrukkelijker worden gepositioneerd.

Een van de volgende stappen is het vervlechten van Sturen op Effecten in de planning- en controlcyclus en meer specifiek in de begroting en de jaarrekening. We streven ernaar om vanaf de begroting 2023 zoveel mogelijk volgens de techniek van Sturen op Effecten te werken.

Vooruitlopend hierop geven we in dit extra hoofdstuk een voorproefje hierop. Dit doen we door u de eerste schetsen en contouren van SOE in de begroting vanaf 2023 te laten zien. Het betreft op dit moment dus vooral een eerste aanzet waarmee we u een indruk willen geven van het opnemen van effecten, doelen en resultaten in de begroting.

De figuur op de volgende bladzijde komt uit een praktijkcasus. Het betreft de “Weerter Routekaart Energietransitie” die op 14 juni 2020 door uw raad is vastgesteld. De energietransitie is hierin volledig uitgewerkt in een doelenboom, conform Sturen op Effecten.
Op de volgende pagina werken we deze uit in de 3 W-vragen zoals u die in onze begroting gewend bent en zoals u deze kunt terugvinden in de programma’s in de volgende paragrafen.

Vertaling naar begroting 2023

Het zal u niet ontgaan dat er in de presentatie van de doelstellingen en resultaten niet
veel verandert. Immers, zoals we het deden was niet fout. We zetten echter een
kwalitatieve stap naar een begroting (en bijbehorende cyclus) waarin we meer gericht
sturen op de langdurige effecten die in de samenleving herkenbaar zijn. We maken
beter zichtbaar welke resultaten en doelen aan het realiseren van deze langdurige
maatschappelijke effecten bijdragen. Ook hangen we (indien mogelijk en van
toepassing) actuele meetindicatoren aan deze effecten en resultaten om gedurende het
verslagjaar de realisatie te kunnen meten en hierop eventueel bij te sturen. Hieronder
is een niet uitputtende opsomming van indicatoren weergegeven ter illustratie hoe een
maatschappelijk effect (in dit geval energietransitie) meetbaar én stuurbaar gemaakt
wordt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Effect en resultaatindicatoren

Indien u deze opstelling vergelijkt met wat voor de energietransitie in programma 7 is
gepresenteerd, ziet u direct de meerwaarde van de sturing op effecten terug. Deze meerwaarde toont zich vooral in de concrete samenhang tussen effect, doel en resultaat en de directe koppeling aan beleidsindicatoren.

Notabene: dit betreft een voorbeeldopstelling. Niet alle onderdelen uit de doelenboom zijn hierin opgenomen. Ook kan er op onderdelen in de begroting 2023 naar verbeterde inzichten van deze opstelling worden afgeweken. Daarnaast zijn in deze voorbeeldopstelling geen toelichtende teksten en financiële verantwoording opgenomen zoals deze normaal in de begroting staan.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30