BIJLAGEN

Taakveldenoverzicht meerjarenraming

Lasten

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Openbare orde en veiligheid

5.584

5.674

5.746

5.820

Crisisbeheersing en brandweer

3.838

3.922

3.989

4.057

Openbare orde en veiligheid

1.746

1.752

1.757

1.763

Verkeer, vervoer en waterstaat

10.525

10.527

10.955

10.785

Verkeer en vervoer

8.035

8.141

8.291

8.217

Parkeren

2.457

2.353

2.631

2.475

Recreatieve havens

12

12

12

12

Economische havens en waterwegen

4

4

4

4

Openbaar vervoer

17

17

17

77

Economische zaken en promotie

6.541

5.020

5.020

4.307

Economische ontwikkeling

927

893

891

892

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.249

2.760

2.761

2.047

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

244

245

245

245

Economische promotie

1.121

1.122

1.123

1.123

Onderwijs

5.672

5.484

5.572

5.611

Onderwijshuisvesting

2.351

2.277

2.264

2.292

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.321

3.207

3.308

3.319

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

18.444

17.563

17.860

18.379

Sportbeleid en activering

426

425

425

419

Sportaccommodaties

5.224

5.046

5.551

5.488

Cultuurpres.cultuurprod.en partic.

4.969

4.633

4.501

4.785

Musea

1.070

1.093

1.088

1.088

Cultureel erfgoed

694

619

633

686

Media

1.549

1.385

1.395

1.477

Openbaar groen en openl.recreatie

4.512

4.362

4.267

4.436

Zorg, inkomen en participatie

66.845

66.573

66.075

65.736

Samenkracht en burgerparticipatie

6.277

6.234

6.344

6.415

Toegangsteams

2.114

2.159

2.219

2.280

Inkomensregelingen

21.001

21.138

20.436

19.857

Begeleide participatie

8.442

7.935

7.522

7.103

Arbeidsparticipatie

3.033

2.835

2.878

2.911

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.621

1.640

1.659

1.678

Maatwerkdienstverlening 18+

13.311

13.495

13.663

13.917

Maatwerkdienstverlening 18-

9.054

9.160

9.348

9.540

Geëscaleerde zorg 18+

845

845

845

845

Geëscaleerde zorg 18-

1.147

1.132

1.161

1.190

Volksgezondheid en milieu

14.816

14.929

14.874

15.001

Volksgezondheid

2.368

2.419

2.462

2.534

Riolering

4.707

4.746

4.778

4.815

Afval

6.157

6.183

6.159

6.191

Milieubeheer

1.550

1.547

1.442

1.428

Begraafplaatsen en crematoria

34

34

33

33

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuwing

7.112

3.446

3.364

8.831

Ruimtelijke ordening

1.213

1.218

1.218

1.219

Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr)

3.665

5.443

Wonen en bouwen

2.234

2.228

2.146

2.169

Middelen, bestuur en algemeen beheer

4.422

4.180

4.289

3.991

Bestuur

2.062

1.972

1.973

1.973

Burgerzaken

1.342

1.323

1.307

1.308

Beheer overige gebouwen en gronden

1.018

885

1.009

710

Overhead

18.989

19.058

18.262

17.775

Overhead

18.989

19.058

18.262

17.775

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

4.468

4.781

5.607

6.642

Treasury

1.970

1.845

1.799

1.876

OZB woningen

353

361

368

376

OZB niet-woningen

Parkeerbelasting

Belastingen overig

30

31

32

34

Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds

753

529

502

502

Overige baten en lasten

1.362

2.015

2.906

3.854

Vennootschapsbelasting

17

17

17

17

Vennootschapsbelasting (VpB)

17

17

17

17

Reserves

4.084

5.206

5.580

5.456

Mutaties reserves

4.084

5.206

5.580

5.456

Totaal lasten

167.519

162.458

163.221

168.351

Baten

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Openbare orde en veiligheid

123

123

123

123

Crisisbeheersing en brandweer

3

3

3

3

Openbare orde en veiligheid

120

120

120

120

Verkeer, vervoer en waterstaat

493

451

441

432

Verkeer en vervoer

461

417

406

395

Parkeren

27

29

29

30

Recreatieve havens

Economische havens en waterwegen

5

5

6

7

Openbaar vervoer

Economische zaken en promotie

5.087

3.598

3.598

2.885

Economische ontwikkeling

70

70

70

70

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.248

2.759

2.759

2.046

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

319

319

319

319

Economische promotie

450

450

450

450

Onderwijs

2.018

2.022

2.026

2.029

Onderwijshuisvesting

209

212

214

216

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.809

1.810

1.812

1.813

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

1.539

1.570

1.601

1.632

Sportbeleid en activering

Sportaccommodaties

935

954

973

992

Cultuurpres.cultuurprod.en partic.

400

408

416

424

Musea

Cultureel erfgoed

6

6

6

6

Media

190

194

198

202

Openbaar groen en openl.recreatie

8

8

8

8

Zorg, inkomen en participatie

17.469

17.252

16.946

16.870

Samenkracht en burgerparticipatie

732

721

731

745

Toegangsteams

Inkomensregelingen

15.057

14.848

14.530

14.437

Begeleide participatie

Arbeidsparticipatie

466

469

471

474

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Maatwerkdienstverlening 18+

524

524

524

524

Maatwerkdienstverlening 18-

Geëscaleerde zorg 18+

690

690

690

690

Geëscaleerde zorg 18-

Volksgezondheid en milieu

13.601

13.559

13.693

13.764

Volksgezondheid

Riolering

5.880

5.928

5.981

6.030

Afval

7.695

7.605

7.686

7.708

Milieubeheer

14

14

14

14

Begraafplaatsen en crematoria

12

12

12

12

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuwing

5.646

1.974

1.974

7.418

Ruimtelijke ordening

327

327

327

327

Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr)

3.665

5.443

Wonen en bouwen

1.654

1.647

1.647

1.648

Middelen, bestuur en algemeen beheer

1.129

1.120

1.141

1.145

Bestuur

Burgerzaken

552

536

549

545

Beheer overige gebouwen en gronden

577

584

592

600

Overhead

87

51

51

51

Overhead

87

51

51

51

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

113.638

114.712

116.383

118.200

Treasury

1.939

1.926

1.806

1.805

OZB woningen

6.730

6.880

7.032

7.186

OZB niet-woningen

4.557

4.973

5.032

5.093

Parkeerbelasting

3.128

3.198

3.198

3.198

Belastingen overig

1.391

1.450

1.469

1.488

Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds

95.255

96.010

97.793

99.377

Overige baten en lasten

638

275

53

53

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting (VpB)

Reserves

7.379

5.549

5.443

4.720

Mutaties reserves

7.379

5.549

5.443

4.720

Totaal baten

168.209

161.981

163.420

169.269

Saldo

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Totaal saldo

-686

475

-198

-922

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30