FINANCIËLE BEGROTING

Baten en lasten 2022

Nr.

Programma

Lasten

Baten

Saldo

1

Openbare orde en veiligheid

5.584

123

5.461

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

10.525

493

10.032

3

Economische zaken en promotie

6.542

5.087

1.455

4

Onderwijs

5.672

2.018

3.654

5

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

18.445

1.539

16.906

6

Zorg, inkomen en participatie

66.845

17.470

49.376

7

Volksgezondheid en milieu

14.816

13.601

1.215

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuwing

7.112

5.645

1.467

9

Middelen, bestuur en algemeen beheer

4.422

1.129

3.293

Totaal

139.963

47.105

92.859

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-109.170

Totaal

-109.170

Overhead

18.902

Vennootschapsbelasting

17

Totaal

18.919

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

Totaal programma's (saldo)

92.859

Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-109.170

Totaal overhead/vennootschapsbelasting

18.919

Totaal

2.608

Mutaties reserves per programma

Toevoeging

Onttrekking

PR02 Verkeer

222

-223

PR03 Economie

0

-36

PR04 Onderwijs

623

-125

PR05 Sport, cultuur, recreatie en OG

364

-585

PR06 Inkomen en participatie

0

-389

PR07  Volksgezondheid en milieu

0

-118

PR08 Volkshuisvesting en RO

0

-89

PR09 Middelen & Bestuur

2875

-5.814

PR10 overhead

0

Totaal

4.084

-7.379

Geraamd resultaat

Saldo

Totaal saldo van baten en lasten

2.608

Toevoeging aan reserves

4.084

Ontrekking aan reserves

-7.379

Geraamd resultaat

687

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30