FINANCIËLE BEGROTING

Baten en lasten 2022

Specificatie Toevoeging aan reserve

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Pr.

S/I

Algemene reserve R1000

Storting A.R. knelpuntenbudget

0

0

12.650

0

9

Reserve gemeentelijk vastgoed R0300

Toevoeging op basis van MJOP Vastgoed

2.874.742

4.271.510

4.378.860

4.378.860

9

S

Reserve civieltechnische kunstwerken R2100

Storting conform nota reserves en voorzieningen en verhoging € 11.000,- conform raadsvoorstel DJ-942305

133.550

133.550

133.550

133.550

2

S

Reserve afkoopsom onderhoud & vervanging Biesterbrug R2101

Storting conform nota reserves en voorzieningen

88.367

88.367

88.367

88.367

2

S

Reserve dec. huisvesting onderwijs R4200

mutatie saldo onderwijshuisvesting

623.302

700.770

762.632

749.779

4

S

Egalisatiereserve SPUK R5254

65% storting egalisatiereserve SPUK

363.622

0

0

0

5

Bestemmingsreserve groen R5700

Storting i.r.t. rioleringsprojecten m.i.p. 2020-2026

0

12.257

203.657

105.757

5

Totaal Toevoeging

4.083.583

5.206.454

5.579.716

5.456.313

Specificatie Onttrekking aan reserve

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Algemene reserve R1000

Prioriteit 2020 nr. 26 2020-2022 BRO coördinator i.c.m. BOR-BGT

-31.000

0

0

0

2+7+5

Algemene reserve R1000

Subsidieregeling burgerinitiatieven (raad juni 2019, looptijd t/m 2022)

-45.000

0

0

0

6

Algemene reserve R1000

Prioriteit 2019 nr. 28 experimenten onderwijs

-125.000

0

0

0

4

Algemene reserve R1000

Prioriteit 2020 nr. 24 vergunninghouders

-100.000

0

0

0

6

Algemene reserve R1000

Onttrekking t.b.v. knelpuntenbudget

-262.350

-117.350

0

0

9

Algemene reserve R1000

Onttrekking t.b.v. sturen op effecten

-113.000

0

0

0

9

Algemene reserve R1000

Onttrekking WinD 2022

-265.106

0

0

0

9

Algemene reserve R1000

Prioriteit 2021 nr. 17 Implementatie omgevingswet

-89.126

0

0

0

8

Algemene reserve R1000

Prioriteit 2021 nr. 18 Streetwise

-33.750

0

0

0

3

Algemene reserve R1000

Prioriteit 2021 nr. 19 cultuurbeleid

-52.500

0

0

0

5

Algemene reserve R1000

R1000 DJ-1016453 aanpassing extra bijdrage Risse o.b.v. actuele Wsw-bezetting

-136.000

-51.000

0

0

6

Algemene reserve R1000

Tussenrapportage 2020 werkbudget SchuldenlabWeert

-35.621

0

0

0

6

Algemene reserve R1000

Vervanging applicaties WMO en Participatie cf begroting 2021

-180.000

0

0

0

9

Begroting 2022

Algemene reserve R1000

Inzet Streetwise

-33.750

3

Algemene reserve R1000

Bestuursopdrachtvoorzieningenstructuur 2022

-125.000

9

Algemene reserve R1000

Voorbereiding Omgevingswet/afronden omgevingsvisie

-70.000

8

Algemene reserve R1000

Opkomst bevorderende activiteiten verkiezingen

-25.000

9

Algemene reserve R1000

Speeltoestellen

-25.000

-25.000

5

Reserve gemeentelijk vastgoed R0300

Onttrekking conform MJOP Vastgoed

-4.075.980

-4.006.884

-4.338.817

-3.775.722

9

S

Reserve civieltechnische kunstwerken R2100

Onttrekking conform meerjarenonderhoudsprogramma

-132.398

-123.195

-276.535

-121.966

2

S

Bestemmingsreserve groen R5700

Onttrekking reserve Groen ihkv investeringsprojecten GRP 17-21 MJB 2020-2026.

-191.243

0

0

0

5

Reserve energietransitie R7000

Mobiliteitsplan 2030

-80.000

-80.000

0

0

2

Reserve Pilot publ. Ontzorg. Energiebesp. R7403

Onttrekking Pilot Publieke ontzorging energiebesparing

-100.000

-100.000

0

0

7

Dekkingsreserve kap.lasten stadhuis R0450

Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten

-639.032

-639.138

-435.106

-435.106

9

S

Dekkingsreserve Warenmarkt R3350

Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten

-1.900

-1.900

-1.900

-1.900

3

S

Dek.res. welzijn peuterspeelzaal WML R4350

Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten

-5.356

-5.356

-5.356

-5.356

6

S

Dekkingsres. sporthal a.d. Bron R5250

Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten

-184.872

-184.873

-175.879

-175.879

5

S

Dekkingsres. acc.Batavierentreffers R5251

Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten

-472

0

0

0

5

S

Dek.res. atletiekaccomodatie fase 1 R5252

Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten

-40.558

-40.558

-40.558

-40.558

5

S

Dekkingsreserve turnhal R5253

Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

5

S

Egalisatiereserve SPUK R5254

Onttrekking 1/15e deel SPUK

-88.505

-82.605

-77.098

-71.958

5

S

Dekkingsres. restaur. Martinustoren R5550

Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten

-6.600

-6.600

-6.600

-6.600

5

S

Dekkingsres. aankoop St. Annamolen R5551

Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten

-180

-180

-180

-180

5

S

Dekkingsres. wijkacc.Keenterhart R6150

Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten

-52.111

-52.111

-52.111

-52.111

6

S

Dekkingsres. wijkaccom. Tungelroy R6151

Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten

-14.300

-14.300

-14.300

-14.300

6

S

Dekkingsreserve JOP graswinkel R6152

Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten

-122

-122

-122

-122

6

S

Dekkingsres. Milieustraat R7350

Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

7

S

Totaal Onttrekking

-7.378.832

-5.549.172

-5.442.562

-4.719.758

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30