FINANCIËLE BEGROTING

Balansprognose en EMU-saldo

2022

2023

2024

2025

Activa

(im) Materiële vaste activa

193.107

200.261

196.849

193.965

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

293

293

293

293

Financiële vaste activa: Leningen

15.231

14.168

13.110

12.024

Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

0

0

0

0

Totaal Vaste Activa

208.631

214.721

210.252

206.282

Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen

7.056

6.085

10.776

15.882

Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen

0

0

0

0

Uitzettingen <1 jaar

8.158

8.158

8.158

8.158

Liquide middelen

1.500

1.500

1.500

1.500

Overlopende activa

19.332

19.332

19.332

19.332

Totaal Vlottende Activa

36.046

35.075

39.766

44.872

Totaal Activa

244.677

249.796

250.018

251.154

Passiva

Eigen vermogen

74.200

70.755

70.412

70.549

Voorzieningen

35.115

35.802

36.182

36.482

Vaste schuld

112.266

122.084

110.874

122.635

Totaal Vaste Passiva

221.581

228.640

217.468

229.667

Vlottende schuld

7.312

5.372

16.766

5.704

Overlopende passiva

15.784

15.784

15.784

15.784

Totaal Vlottende Passiva

23.096

21.156

32.550

21.488

Totaal Passiva

244.677

249.796

250.018

251.154

EMU-saldo via mutaties in financiële activa en financiële passiva

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Activa

Financiele activa

Kapitaalverstrekkingen en leningen

-1.694

-776

-1.021

-19

-1.063

-1.058

-1.086

Uitzettingen

0

0

0

0

0

0

0

Vlottende activa

Uitzettingen

12.078

-6.778

-9.013

1.658

0

0

0

Liquide middelen

495

4.835

-3.123

-1.605

0

0

0

Overlopende activa

3.667

-3.686

-8.742

8.742

0

0

0

Passiva

Vaste passiva

Vaste schuld

29.041

-11.776

-10.180

0

9.818

-11.210

11.762

Vlottende passiva

Vlottende schuld

-8.901

-3.289

5.000

-2.359

-1.940

11.394

-11.062

Overlopende passiva

-2.175

7.331

-12.884

7.784

0

0

0

Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

EMU SALDO

-3.419

1.329

-3.834

3.351

-8.941

-1.242

-1.786

EMU SALDO referentiewaarde

-1.811

-5.777

-5.316

In tabel hierboven is het verloop van het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) gedurende een aantal jaren te zien. Positieve EMU-saldi geven aan dat de gemeente via reële transacties meer geld binnen krijgt dan ze uitgeeft. Hierdoor ontstaat er ruimte voor aflossing van schulden en kan de reservepositie worden verbeterd. Een negatief saldo geeft het tegenovergestelde weer, er gaat meer geld uit dan er binnenkomt.
Indien het EMU-saldo meerdere jaren achtereen positief is, dan kan er sprake zijn van oppotten van gelden. Andersom geldt dat een meerjarig negatief saldo kan duiden op een structureel teveel spenderende gemeente. Beide scenario's zijn onwenselijk. Afwisseling tussen jaren van sparen en investeren is het wenselijke scenario.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30