BELEIDSBEGROTING

Bestuurlijke samenvatting

Eerste accenten ‘Werken aan Weert 2030’

Hierbij bieden wij u de begroting 2022 aan. Uitgangspunt voor de opstelling van deze begroting is de door u vastgestelde Kadernota 2022.

In deze laatste begroting van onze bestuursperiode zetten we verder in op de ingezette koers en focussen we op afronding van in gang gezette trajecten en projecten. Ons programma ‘Weert koerst op verbinding’ is nagenoeg uitgevoerd. Wonen, groen en inclusiviteit zijn belangrijke rode draden in ons programma en in de dit jaar unaniem vastgestelde Strategische visie ‘Werken aan Weert 2030’. Ook krijgen deze thema’s aandacht bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie.

Als college leggen wij komend begrotingsjaar de focus op activiteiten die bijdragen aan een gezonde omgeving. We willen ruimte bieden! Ruimte om te wonen, en ruimte voor groen. Ruimte voor een omgeving waarin alle Weertenaren gezond opgroeien en gezond oud kunnen worden en er aandacht is voor duurzaam ondernemen en leven.

Ruimte om te wonen
Aan het eind van de bestuursperiode zijn de plannen voor 1.000 woningen in procedure of vastgesteld. Dat is belangrijk, omdat we zo kunnen bijdragen aan een gevarieerd woonaanbod voor iedereen, en omdat we zo onze functie als centrumstad kunnen behouden.  

Ruimte voor groen
Groen is van levensbelang. Voor ons klimaat, voor onze gezondheid en ons welbevinden en voor de aantrekkelijkheid van onze stad. Het behouden van bestaand groen is altijd ons uitgangspunt en afwegingskader. Het uitbreiden van groen is onze ambitie – waar het kan, doen we dat. Ook als we werken aan onze bereikbaarheid door bijvoorbeeld het realiseren van fietsverbindingen. In het buitengebied is de kwaliteit van het groen ook belangrijk. We maken daarom werk van de landbouwvisie.

Ruimte voor iedereen
We willen ruimte bieden aan Weertenaren in al hun diversiteit en eigenheid. Ruimte om te groeien en hun talenten te ontwikkelen op de manier die bij hun past. Ruimte voor een fijne woonplek in de wijk voor iedereen, óók als dat misschien wat lastiger of duurder is. Het experimenteren met ingrepen die zowel een fysieke als een sociale component hebben zien wij als kans. In Keent-Moesel gaan we hiermee aan de slag.
Ruimte voor iedereen betekent ook dat we belang hechten aan kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt. Ook voor wat betreft het culturele aanbod is inclusiviteit een uitgangspunt: de Weerter cultuur is er voor iedereen! De coronacrisis heeft op beide laatste onderwerpen flinke impact gehad.

Financieel perspectief

Voor het eerst is de begroting structureel financieel in evenwicht; structurele uitgaven worden gedekt met structurele inkomsten. Daarnaast is er voor een volgend college weer ruimte om te investeren.

Bij vaststelling van de Kadernota in het voorjaar zag ons financieel perspectief er anders uit dan nu. De financiële situatie van veel gemeenten in Nederland was op dat moment niet gunstig. Tachtig procent van de gemeenten hield rekening met een financieel tekort voor 2022. Ook Weert. Weert heeft immers ook te maken met oplopende kosten voor bijvoorbeeld gedecentraliseerde taken in het sociaal domein, het onderhoud van de openbare ruimte en de instandhouding van gemeentelijke gebouwen. Daarbij komt dat onderwerpen als het klimaat en de energietransitie in de toekomst meer druk op de begroting geven, waarbij de impact daarvan nog niet scherp in beeld is.

De coronacrisis en de onduidelijkheid die deze met zich meebrengt voor de economische groei blijft voor 2022 nog een onzekere factor al wijzen signalen uit de markt op een herstel van de economie.
Het Rijk heeft inmiddels extra geld beschikbaar gesteld, door de stijgende kosten in het sociaal domein, met name in de jeugdzorg. Ons financieel perspectief ziet er nu dan ook rooskleuriger uit.

Met dit nieuwe perspectief en rekening houdend met de wensen van uw raad, hebben wij keuzes gemaakt binnen de voorstellen van de Kadernota 2022. We hebben gekozen voor maatregelen die niet of nauwelijks ten koste gaan van de leefbaarheid en zo min mogelijke impact hebben op degene die er gebruik van maken.

We zetten middelen in op zaken die Weert op langere termijn financieel gezond houden, zoals ons accommodatiebeleid. Door meer inzicht te krijgen hoe we onze accommodaties gebruiken, kunnen we deze efficiënter inzetten en dus kosten besparen. Waarbij we rekening houden met de behoeften van de gebruikers en met als doel toekomstbestendige accommodaties te realiseren.

Van visie naar maatschappelijk effect

We vertalen de Strategische visie in de begroting steeds meer naar concrete doelen en meetbare resultaten. Zo wordt het maatschappelijk effect van ingezet beleid beter zichtbaar.
In deze begroting zijn de programmateksten beperkt gehouden en is de informatie zoveel mogelijk in overzichtelijke tabellen gebundeld. In de programmateksten zijn concrete resultaten en indicatoren in tabelvorm uitgewerkt. Dit is een groeiproces waar we vooral vanuit ‘Sturen op effecten’ steeds beter invulling aan gaan geven.
In deze begroting is een voorbeeld van verdere uitwerking van ‘Sturen op effecten’ gegeven in het programmaplan bij de ‘Weerter Routekaart Energietransitie’.

Bouwen aan een gemeente die bruist

Terugkijkend op de afgelopen jaren constateren we dat we samen met uw raad en met de inwoners gebouwd hebben aan Weert. Aan een gemeente waar iedereen zich thuis voelt, met aandacht voor degenen die daarbij iets extra’s nodig hebben. Een gemeente die bruist, met een mooi en divers cultureel aanbod. En een gemeente waar werk aan de winkel is en blijft. Een mooie opdracht voor het nieuwe college.

Nr.

Programma

Lasten

Baten

Saldo

1

Openbare orde en veiligheid

5.584

123

-5.461

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

10.525

493

-10.032

3

Economische zaken en promotie

6.542

5.087

-1.455

4

Onderwijs

5.672

2.018

-3.654

5

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

18.445

1.539

-16.906

6

Zorg, inkomen en participatie

66.845

17.470

-49.376

7

Volksgezondheid en milieu

14.816

13.601

-1.215

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuwing

7.112

5.645

-1.467

9

Middelen, bestuur en algemeen beheer

4.422

1.129

-3.293

Totaal programma's

139.963

47.104

-92.859

Alg.dekkingsmiddelen en onvoorzien

Alg.dekkingsmiddelen en onvoorzien

4.468

113.637

109.170

Overhead

18.989

87

-18.902

Vennootschapsbelasting

17

-17

Geraamd saldo van baten en lasten

Geraamd saldo van baten en lasten

163.436

160.828

-2.608

Totaal reserves

4.084

7.379

3.295

Geraamd resultaat

167.520

168.207

688

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30