BIJLAGEN

Lijst met afkortingen

Afkorting

Uitgeschreven

ACM

Autoriteit Consument & Markt

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

ASL

Afvalsamenwerking Limburg

AW

Autoriteit Woningcorporaties

Azc

Asielzoekerscentrum

A&O fonds

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten

BAG

Basisregistraties adressen en gebouwen

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BIZ

Bedrijven Investeringszone

BGT

Basiskaart Grootschalige Topografie

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOR

Beheer Openbare Ruimte

BRO

Basis Registratie Ondergrond

BsGW

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

BTW

Belasting over de Toegevoegde Waarde

BUIG

Budgetten gebundelde uitkeringen

BVO

Bedrijfsvoeringsorganisatie

cao

Collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau Statistiek

CJG

Centrum Jeugd en Gezin

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheid

COVID

Coronavirus Disease

Cpi

Consumentenprijsindex

DAEB

Diensten van Algemeen Economisch Belang

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

ECB

Europese Centrale Bank

ECGeo

Expertise Centrum Geografisch (Geo)

EMU saldo

Economische en Monetaire Unie

EZK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Fido wet

Wet Financiring decentrale overheden

Fte

Fulltime-equivalent

GFT

Groene-, Fruit- en Tuinafval

GGD

Gemeentelijke Gezondsheids Dienst

GGU

Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

GHB

Gammahydroxyboterzuur

GR

Gemeenschappelijke Regelingen

Grex

Grondexploitatie

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

GTK

Gemeenschappelijk financieel toezichtkader

GUN

Genormeerd Uitgaven Niveau

HRM

Human Resource Management

IBA

Individuele Behandeleenheid Afvalwater

ICT

Informatie Communicatie Technologie

ICT NML

ICT Noord- en Midden Limburg

IDAHOT

Internationale dag tegen homofobie

ÌOB

Integraal Ondermijningsbeeld

I/S

Incidenteel/Structureel

IV

Intensieve veehouderijbedrijven

IVP

Integraal Veiligheidsplan

JOP

Jongeren Ontmoetings Plaats

KCC

Klant Contact Centrum

Lening o/g

Opgenomen gelden

Lening u/g

Uitgeleende gelden

LHBTI

Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse

LVO

Limburgs voortgezet onderwijs

MER

Milieueffectrapport

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJOP

Meerjaren onderhouds planning

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MLW

Midden-Limburg West

MO/BW

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

MPGV

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties en Vastgoed

NMC

Natuur en milieu educatief centrum

NVVB

Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken

NWB

Nationaal Wegenbestand

OAB

Onderwijsachterstandenbeleid

OZB

Onroerende Zaak Belasting

PIMS

Product Informatie Management Systeem

PO

Primair Onderwijs

POH

Praktijkondersteuner Huisarts

Prio

Prioriteit

PvL

Poort van Limburg

Q4

4e kwartaal van een jaar

RDW

Dienst Wegverkeer (Rijksdienst Wegverkeer)

RES

Regionale Energie Strategieën

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

ROB

Raad voor het Openbaar Bestuur

RUD

Regionale Uitvoeringsdienst

Ruddo

Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden

SML

Samenwerking Midden-Limburg

SOE

Sturen op Effecten

SOR

Samenhangende Objecten Registratie

SPUK

Specifieke Uitkering Stimulering Sport

SVLO

Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden

TONK

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Tozo

Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO

Voortgezet Onderwijs

Vpb

Vennootschapsbelasting

VRI

Verkeersregelinstallaties

VRLN

Veiligheidsregio Limburg Noord

VSO

Voortgezet speciaal onderwijs

VSV

Voortijdige schoolverlaters

VWS

Volksgezondheid Welzijn en Sport

WA

Wettelijke Aansprakelijkheid

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

WEP

Wired Equivalent Privacy

WinD

Weert in Dynamiek

WKB

Wet kwaliteitsborging bouwen

WML

Waterleidingmaatschappij Limburg

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WDT

Wet Digitale Toegankelijkheid

Wgr

Wet gemeenschappelijke regelingen

WOB

Wet Openbaarheid Bestuur

WOO

Wet Open Overheid

WOZ

Wet Onroerende Zaakbelasting

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

WWB

Wet Werk en Bijstand

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30