FINANCIËLE BEGROTING

Reserves en voorzieningen meerjarig

Naam Reserve of Voorziening

Saldo 1-1-2021

Saldo 1-1-2022

Vermeerd. 2022

Verminder. 2022

Saldo 1-1-2023

Algemene reserve

R1000

Algemene reserve

17.061

9.921

0

-1.747

8.174

Bestemmingsreserves

R0300

Reserve gemeentelijk vastgoed

5.459

4.160

2.875

-4.076

2.959

R2100

Reserve civieltechnische kunstwerken

1.054

371

134

-132

372

R2101

Res.afkoopsom ond & verv biesterbrug

2.350

2.438

88

0

2.526

R3100

Reserve parkfac. en parkbeh. KH2.0

550

550

0

0

550

R4200

Reserve dec. huisvesting onderwijs

6.564

7.086

623

0

7.709

R5400

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

89

89

0

0

89

R5700

Bestemmingsreserve groen

535

260

0

-191

69

R6000

Res.innov.en transform. soc. domein

1.500

1.500

0

0

1.500

R6500

Res. Inburg.Particip. Niet-west. all

636

636

0

0

636

R7000

Reserve energietransitie

2.000

2.311

0

-80

2.231

R7400

Reserve bodemsanering

306

306

0

0

306

R7401

Bodemsanering. sloop Biest 1-3

459

599

0

0

599

Bestemmingsreserves ec nut

R0450

Dekkingsreserve kap.lasten stadhuis

17.007

16.368

0

-639

15.729

R3350

Dekkingsreserve Warenmarkt

19

17

0

-2

15

R4350

Dek.res. welzijn peuterspeelzaal WML

93

87

0

-5

82

R5250

Dekkingsres. sporthal a.d. Bron

3.726

3.541

0

-185

3.356

R5251

Dekkingsres. acc.Batavierentreffers

1

0

0

0

0

R5252

Dek.res. atletiekaccomodatie fase 1

976

936

0

-41

895

R5253

Dekkingsreserve turnhal

183

173

0

-10

163

R5254

Egalisatiereserve SPUK

562

856

364

-89

1.132

R5450

Dekking kapitaallasten museum JvH

107

107

0

0

107

R5550

Dekkingsres. restaur. Martinustoren

47

40

0

-7

34

R5551

Dekkingsres. aankoop St. Annamolen

3

3

0

0

3

R6150

Dekkingsres. wijkacc.Keenterhart

1.246

1.194

0

-52

1.142

R6151

Dekkingsres. wijkaccom. Tungelroy

101

87

0

-14

73

R6152

Dekkingsreserve JOP graswinkel

4

4

0

0

4

R7350

Dekkingsres. Milieustraat

494

486

0

-8

478

R7403

Pilot publ. Ontzorg. Energiebesp.

0

200

0

-100

100

R7450

Dekking kapitaallasten NMC

42

42

0

0

42

R8150

Dekkingsreserve kiosk

10

10

0

0

10

R8300

Reserve pand Beemdenstraat 38

24

24

0

0

24

Bestemmingsreserves maatsch. nut

R2150

Dekkingsres.verlichting binnenstad

80

40

0

0

40

R5750

Dekking Gebiedsv.Kempenbr/Yzeren Man

8

8

0

0

8

Reserves weerstandsvermogen

R1001

Algemene reserve weerstandsvermogen

12.651

12.651

0

0

12.651

R1002

Risicobuffer bouwgrondexploitaties

11.451

7.100

0

0

7.100

Subtotaal

87.396

74.200

4.084

-7.379

70.905

Voorzieningen van de algemene dienst

Voorz.midd.v.derden met bested.doel

V7200

Voorz. vervangingsinv.riolering

17.086

18.167

840

-261

18.747

V7205

Voorz. oude verv.invest.rioleringen

7.613

7.351

0

-262

7.089

V8100

Voorziening Stedelijk Groenfonds

163

163

0

0

163

V8101

Voorz. Kwaliteitsfonds Buitengebied

95

95

77

0

172

V8102

Voorz. Natuur- en landschapsvisie

41

41

0

0

41

Voorziening handelsgoederen

V1000

Voorziening Poort van Limburg

4.856

4.856

0

0

4.856

Voorziening risico's en verliezen

V0100

Voorz. Pensioen zittende wethouders

1.350

1.350

0

0

1.350

V8200

Nog te maken kosten afgesloten grex

10

10

0

0

10

Voorziening woonruimten EN

W001

Woonruimte

921

921

0

0

921

Voorzieningen dubieuze debiteuren

V001

Civiel

371

371

0

0

371

V002

Belastingen

89

114

25

0

139

V003

BSGW

128

195

68

0

263

V004

WIZ

1.280

1.480

200

0

1.680

Subtotaal

34.003

35.115

1.210

-523

35.802

TOTAAL

121.399

109.315

5.293

-7.902

106.707

Vermeerd. 2023

Verminder. 2023

Saldo 1-1-2024

Vermeerd. 2024

Verminder. 2024

Saldo 1-1-2025

Vermeerd. 2025

Verminder. 2025

Saldo 1-1-2026

R1000

0

-193

7.981

13

0

7.993

0

0

7.993

R0300

4.272

-4.007

3.223

4.379

-4.339

3.263

4.379

-3.776

3.866

R2100

134

-123

382

134

-277

239

134

-122

251

R2101

88

0

2.615

88

0

2.703

88

0

2.791

R3100

0

0

550

0

0

550

0

0

550

R4200

701

0

8.410

763

0

9.172

750

0

9.922

R5400

0

0

89

0

0

89

0

0

89

R5700

12

0

81

204

0

285

106

0

391

R6000

0

0

1.500

0

0

1.500

0

0

1.500

R6500

0

0

636

0

0

636

0

0

636

R7000

0

-80

2.151

0

0

2.151

0

0

2.151

R7400

0

0

306

0

0

306

0

0

306

R7401

0

0

599

0

0

599

0

0

599

R0450

0

-639

15.090

0

-435

14.654

0

-435

14.219

R3350

0

-2

13

0

-2

11

0

-2

9

R4350

0

-5

76

0

-5

71

0

-5

66

R5250

0

-185

3.171

0

-176

2.995

0

-176

2.819

R5251

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R5252

0

-41

855

0

-41

814

0

-41

774

R5253

0

-10

153

0

-10

143

0

-10

133

R5254

0

-83

1.049

0

-77

972

0

-72

900

R5450

0

0

107

0

0

107

0

0

107

R5550

0

-7

27

0

-7

21

0

-7

14

R5551

0

0

3

0

0

3

0

0

2

R6150

0

-52

1.089

0

-52

1.037

0

-52

985

R6151

0

-14

58

0

-14

44

0

-14

30

R6152

0

0

3

0

0

3

0

0

3

R7350

0

-8

470

0

-8

462

0

-8

454

R7403

0

-100

0

0

0

0

0

0

0

R7450

0

0

42

0

0

42

0

0

42

R8150

0

0

10

0

0

10

0

0

10

R8300

0

0

24

0

0

24

0

0

24

R2150

0

0

40

0

0

40

0

0

40

R5750

0

0

8

0

0

8

0

0

8

R1001

0

0

12.651

0

0

12.651

0

0

12.651

R1002

0

0

7.100

0

0

7.100

0

0

7.100

5.206

-5.549

70.562

5.580

-5.443

70.699

5.456

-4.720

71.436

V7200

614

-265

19.096

541

-273

19.363

486

-277

19.572

V7205

0

-262

6.827

0

-262

6.565

0

-262

6.303

V8100

0

0

163

0

0

163

0

0

163

V8101

0

0

172

0

0

172

0

0

172

V8102

0

0

41

0

0

41

0

0

41

V1000

0

0

4.856

0

0

4.856

0

0

4.856

V0100

0

0

1.350

0

0

1.350

0

0

1.350

V8200

0

0

10

0

0

10

0

0

10

W001

0

0

921

0

0

921

0

0

921

V001

0

0

371

0

0

371

0

0

371

V002

26

0

165

26

0

191

26

0

217

V003

68

0

331

68

0

399

69

0

468

V004

200

0

1.880

200

0

2.080

200

0

2.280

907

-527

36.182

835

-535

36.482

781

-539

36.724

6.114

-6.076

106.745

6.414

-5.978

107.181

6.238

-5.259

108.160

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30