BELEIDSBEGROTING

Bestuurlijke samenvatting

2022

2023

2024

2025

Lasten begroting

167.520

162.457

163.222

168.348

Baten begroting

168.207

161.980

163.421

169.270

Saldo begroting

688

-477

199

922

Saldo van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2022 en de bijgestelde begroting 2021 t/m raad juli nadelig € 483.000,-

Voordeel

Nadeel

Stijging kapitaallasten (rente en afschrijving)

263

Lagere doorberekening rente aan grondbedrijf

44

Stijging salarissen ( cao en werkgeverslasten)

800

Afboeken Algemene reserve saldo 2022

494

Afboeken taakstellingen begroting 2022

1.670

PR01

Veiligheidsregio Limburg Noord (loon- en prijsstijgingen)

123

PR06

Subsidie CJG

105

Loonkostensubsidie en bijstandsuitkeringen

309

Bijdrage aan de Risse

522

Wmo en jeugdzorg

609

Lager BUIG-budget

241

Terugvordering ten onrechte ontvangen uitkeringen

100

PR08

Bijdragen verkoop plan Boswaard ( totale opbrengsten al in 2020 en 2021 gerealiseerd)

400

PR09

Uitbreiding aantal raadsleden (inwoners > 50.000)

54

PR10

Bijdrage aan ICT NML

149

Opleidingsbudget (prioriteit 2021)

222

Rechts- en deskundige advisering

40

Kosten Vastgoed

151

Div.

Heroverwegingen diverse voorstellen

310

Algemene dekkingsmiddelen

OZB eigenaren niet-woningen (heroverwegingen)

358

Hondenbelasting motie M&B M.4 Kadernota 2022

420

Kwijtschelding hondenbelasting motie M&B M.4 Kadernota 2022

18

Parkeergelden (heroverwegingen)

70

Toeristenbelasting (heroverwegingen)

40

Gemeentefonds

Sociaal domein Voogdij 18+ en Participatie-algemeen

683

Accres/uitkeringsbasis en lokale ontwikkelingen

3.821

Extra compensatie jeugdzorg

3.300

Stelpost extra kosten sociaal domein

673

Overige verschillen 2022 t.o.v. 2021

1.411

TOTAAL

8.700

8.700

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30