BELEIDSBEGROTING

Bestuurlijke samenvatting

In 2021 hebben wij u de jaarstukken over het jaar 2020 gepresenteerd.

Over 2020 werd een tekort van € 2.480.000,- gerealiseerd. Doordat er daarnaast nog enkele bedragen via de resultaatbestemming 2020 geoormerkt werden voor besteding in het jaar 2021 werd het nadelig saldo nog eens extra belast met € 899.000,- (grootste post was hierbij een bedrag van € 697.000,- voor innovatieve aanpak energiebesparing waarvoor middelen via de algemene uitkering ontvangen werden die door de late toekenning pas in 2021 tot uitgaven leiden).

Doordat op basis van de (op dat moment) meest recente berekening van de risico's in de grondexploitaties de risicobuffer grondexploitatie verlaagd kon worden met een bedrag van € 4.351.000,-, was er sprake van een eenmalig voordeel waardoor het tekort in 2020 gecompenseerd kon worden en er per saldo nog een toevoeging aan de Algemene reserve van € 972.000,- kon worden gedaan.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30