Programmaplan

PR05 Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Thema

Speerpunten

Sport

Toekomstbestendige sportverenigingen

Een gezond topsportklimaat

Recreatie en toerisme

Een krachtige, onderscheidende en concurrerende vrijetijdseconomie

Cultuur

Goed georganiseerde basisinfrastructuur

Behoud van erfgoed, monumenten en cultuurhistorie

Cultuurhistorie als inspiratiebron voor verbetering van de leefomgeving

In Weert kan iedereen zichzelf zijn

Openbaar gebied

Dynamisch groenonderhoud

Beheer en onderhoud afstemmen op biodiversiteit, energie en klimaatadaptatieopgaven

Verdergaande vergroening

Sport en spel inrichten naar doelgroep, leeftijd en behoefte

Steun voor initiatieven sociaal gebruik openbare ruimte

Bedragen x € 1.000
Lasten € 20.286
Baten € -2.398
Saldo € 17.889
Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30