Programmaplan

PR07 Volksgezondheid en milieu

Thema

Speerpunten

Bewustwording

In- en externe bewustwording versterken ten aanzien van energie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit

Buitengebied en landbouw

Verbeteren van bodem-, water- en luchtkwaliteit in het buitengebied

Integrale aanpak buitengebied

Natuur en landschap

Samen met de vele vrijwilligers en natuurorganisaties werken aan de ecologische en cultuurhistorische waarden van het Weerter landschap

Herstel en ontsnipperen van natuurlijke biotopen

Biodiversiteit

Biodiversiteit verankeren in de omgevingsvisie

Water en klimaatadaptatie

De leefomgeving geschikt maken voor het opvangen van de gevolgen van de klimaatontwikkelingen

Klimaatadaptatie als thema verankeren in de omgevingsvisie

Invulling 3 zorgplichten (hemelwater, afvalwater en grondwater)

Energie- en warmtetransitie

Weerter Routekaart Energietransitie

Regionale Energie Strategie

Transitievisie warmte

Afval

Optimaal scheiden van basis afvalstromen

Minder restafval

Verminderen bijzettingen en afvaldumpingen

Bedragen x € 1.000
Lasten € 16.168
Baten € -13.741
Saldo € 2.428
Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30