Programmaplan

PR06 Inkomen en participatie

Thema

Speerpunten

Monitoring sociaal domein

Sturen op maatschappelijk effect voor inwoners

Zelfredzaamheid

Regie op inburgering

Eenzaamheid terugdringen

Zorg en ondersteuning

Positieve Gezondheid/Lokaal Gezondheidsbeleid

Armoedebeleid

Uitvoeringsplan sociaal domein

Nieuwe verwerving jeugdhulp en Wmo

Toekomstbestendig basisziekenhuis

Sociale samenhang en arbeidsparticipatie

Samen aan de slag

Ontwikkeling Keent-Moesel

Passende huisvesting voor maatschappelijke activiteiten en verenigingen

Bedragen x € 1.000
Lasten € 70.964
Baten € -19.827
Saldo € 51.137
Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30