FINANCIËLE BEGROTING

Vervangingsinvesteringen

In de Kadernota 2022 is het volgende opgenomen met betrekking tot de vervangingsinvesteringen:

Voor het budget vervangingsinvesteringen wordt voorgesteld om in de begroting 2022-2025 rekening te houden met een stelpost ter grootte van de vrijval afschrijvingen van activa die zijn afgeschreven. De redenatie hierbij is dat de vrijval ontstaat doordat investeringen aan het eind van hun looptijd geraken (ze zijn geheel afgeschreven) en derhalve aan vervanging toe zijn. Het is daaruit logisch om de vrijgevallen kapitaallasten in te zetten voor vervanging (redenatie conform het zogenaamde ideaalcomplex). Vanzelfsprekend alleen voor zover het nodig is”.

Met deze werkwijze ten aanzien van de vervangingsinvesteringen wordt een betere aansluiting gemaakt tussen de vrijval van de afschrijvingen en de uiteindelijke vervanging van het actief.

Huidige werkwijze
Momenteel begroot de gemeente Weert de kapitaallasten op basis van de activastaat. Op het moment dat de administratieve levensduur van een actief eindigt, worden er geen afschrijvingen meer begroot. Het betreffende bedrag komt ten gunste van het begrotingssaldo, wat tot een (oplopend) positievere meerjarenbegroting leidt. Als echter op een later moment het actief daadwerkelijk vervangen moet worden, komt dit via de vervangingsinvesteringen in de begroting terug en is dekking nodig.

De staat van activa geeft daarbij het volgende beeld van de vrijvallen de komende jaren:

Nieuwe werkwijze
In de nieuwe werkwijze wordt de benodigde dekking gereserveerd in een stelpost “Ruimte toekomstige vervangingsinvesteringen”. In het MJOP en de gesloten exploitaties (GRP, afval en huisvesting onderwijs) wordt al rekening gehouden met de financiering van toekomstige investeringen. Voor de stelpost zijn daarom alleen de vrijval in ICT en de overige vrijval in de berekeningen  meegenomen:

Dit zijn dan de budgetten die beschikbaar zijn voor dekking van de (kapitaal)lasten van de vervangingsinvesteringen. De toekenning daarvan loopt als vanouds via de begroting (met instemming van de raad). In de begroting 2021 was voor 2022 al rekening gehouden met € 108.000,- voor vervangingsinvesteringen. Daar komt de hierboven opgenomen € 54.000,- dan nog bij.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30