FINANCIËLE BEGROTING

Prioriteiten

Overzicht prioriteiten 2022-2025

Nr.

Omschrijving

Investering of incidentele last

afschr. termijn

exploitatie/ onderhoud

Struc-turele jaarlast

Start in jaar

2022

2023

2024

2025

Pr.

1

Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2022

42.500

42.500

42.500

42.500

42.500

2

2

Stelpost kleine verkeersknelpunten 2022

12.500

12.500

12.500

12.500

12.500

2

3

Minder steen meer groen, fase 2022 totale investering € 255.000,-, bijdrage provincie € 70.000,-

185.000

40

10.000

15.550

15.550

15.550

15.550

15.550

5

4

Bemeteren netwerk openbare verlichting

100.000

15

7.167

2022

7.167

7.167

7.167

7.167

2

5

Openclub Boshoven (fase 0)

400.000

40

12.000

2022

12.000

12.000

12.000

12.000

5

6

Gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte Altweerterheide (minimumvariant) (raad 8 juli R&E A.1 naar 2022)

3.000.000

40

90.000

2022

90.000

90.000

90.000

5

7

Openbaar gebied rondom scholen Boshoven

2025

pm

5

8

Gebiedsontwikkeling Keent-Moesel

-

-

2022

pm

pm

pm

5

9

Investering vergroten Bosuil

200.000

25

2022

9.000

9.000

9.000

9.000

5

9

Hogere huurinkomsten van Bosuil

2022

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

5

10

Mobiliteitsplan 2023-2025

2023

pm

pm

pm

2

11

Poort stadspark vervalt, afzonderlijk raadsbesluit

-

40

-

2026

-

-

-

-

12

Ecologisch bermbeheer

43.000

2022

43.000

43.000

43.000

43.000

2

13

Uitvoeringsplan Thuis in een welkome wijk/ambulantisering

77.400

2022

77.400

77.400

77.400

77.400

6

14

Programmaplan sociaal domein MLW 2021-2024

110.000

2022

110.000

110.000

110.000

110.000

6

14

Inzet extra rijksmiddelen jeugdhulp

-110.000

-110.000

-110.000

-110.000

-110.000

6

15

Hoogwaardige fietsverbinding Weert-Nederweert (totaal € 4,2 miljoen, waarvan € 1,23 miljoen t.l.v. gem. Weert

1.230.000

40

36.900

2022

36.900

36.900

36.900

2

16

Voorzieningenstructuur

2022

150.000

300.000

450.000

9

Telling

210.117

487.017

637.017

787.017

Het budget voor nieuwe prioriteiten in de huidige begroting is jaarlijks € 250.000,- structureel

250.000

500.000

750.000

1.000.000

Ruimte in prioriteitenbudget (- =tekort)

39.883

12.983

112.983

212.983

Nr.

Omschrijving

Investering of incidentele last

afschr. termijn

exploitatie/ onderhoud

Struc-turele jaarlast

Start in jaar

2022

2023

2024

2025

Pr.

17

Inzet Streetwise

33.750

3

18

Bestuursopdracht voorzieningenstructuur 2022

125.000

9

19

Voorbereiding Omgevingswet/afronden Omgevingsvisie

70.000

8

20

Opkomstbevorderende activiteiten verkiezingen

25.000

9

21

Speeltoestellen

25.000

25.000

5

Telling

278.750

25.000

-

-

Nr.

Omschrijving prioriteiten personeel en bedrijfsvoering

Investering of incidentele last

afschr. termijn

exploitatie/ onderhoud

Struc-turele jaarlast

Start in jaar

2022

2023

2024

2025

22

Uitbreiding capaciteit griffie

78.000

2022

78.000

78.000

78.000

78.000

9

Telling

78.000

78.000

78.000

78.000

Nr.

Omschrijving

Investering of incidentele last

afschr. termijn

exploitatie/ onderhoud

Struc-turele jaarlast

Start in jaar

2022

2023

2024

2025

Besluitvorming bij vaststellen Kadernota 2022 8 juli 2021

S&I A.1 prioriteit aanpak GHB-problematiek: geschrapt

35.000

2022

35.000

35.000

35.000

35.000

Incidentele prioriteit ten laste van algemene reserve

S&I A.6 prioriteit Lokaal Gezondheidsbeleid: geschrapt

2022

20.000

30.000

50.000

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2021 12:30:30 met de export van 09/29/2021 12:21:30